Cập nhật tiến độ dự án

Dự án thiện nguyện

Con số. 406

Mục tiêu cùng cộng đồng xoá TOÀN BỘ điểm trường gỗ, tôn tạm bợ trên TOÀN QUỐC.

265/275

Dự án xây trường đang thực hiện trên toàn quốc.

Xem thêm

10

Khu nội trú đã hoàn thiện và tiếp tục tăng

Xem thêm

76/94

Nhà hạnh phúc đã và đang được xây dựng 

Xem thêm

19/24

Cầu hạnh phúc đã và đang được xây dựng 

Xem thêm