Cập nhật tiến độ dự án

Dự án thiện nguyện

Con số. 480

Mục tiêu cùng cộng đồng xoá TOÀN BỘ điểm trường gỗ, tôn tạm bợ trên TOÀN QUỐC. Xây dựng đủ Khu nội trú, Cầu đi học, và Nhà hạnh phúc. Tổng số dự án đã khảo sát và thực hiện xong là 570

300/318

Dự án xây trường đang thực hiện trên toàn quốc.

Xem thêm

13

Khu nội trú đã hoàn thiện và tiếp tục tăng

Xem thêm

95/102

Nhà hạnh phúc đã và đang được xây dựng 

Xem thêm

23/26

Cầu hạnh phúc đã và đang được xây dựng 

Xem thêm