14/12/2020 Tiến độ nhà hạnh phúc số 3 Tây Nguyên – em Y Hoắt

Hoàng Hoa Trung 14-12-2020

Ngày 14/12

Tiến độ nhà hạnh phúc số 3 Tây Nguyên – em Y Hoắt

Công trình đã làm tới phần nóc

Công trình bao gồm: …

Nhà tài trợ: ….
Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả