25 điểm trường từ năm 2012 – 2019

Duansucmanh2000 15-09-2020
Số dự án Tên dự án Năm Trường Huyện Tỉnh Hạng mục PH 42m, công vụ 21m ( 1/2 PH ) Số HS Tổng số tiền
PJ01 Bản Sòn Thầu 1(Lai Châu) 2012 Mầm non + TH Malypho Phong Thổ Lai Châu
PJ02 Bản Nậm Vì 2014-2015 Mầm non Chung Chải 2 Mường Nhé Điện Biên
PJ03 Bản Pá Lùng 2016 Mường Nhé Điện Biên
PJ04 Bản Xà Quế 2016 Mường Nhé Điện Biên
PJ05 Bản Xi Ma 2017 Mường Nhé Điện Biên
PJ06 Bản Huổi Đanh 2017 Tiểu học Mường Nhé Điện Biên
PJ07 Bản Huổi Ping 2018 Tiểu học Mường Nhé Điện Biên
PJ08 Bản Nậm Xả 2018 Tiểu học Mường Nhé Điện Biên
PJ09 Bản Huổi Đá 2018 Tiểu học Mường Nhé Điện Biên
PJ10 Bản Hô Tâu 2018 Nậm Pồ Điện Biên
PJ11 Bản Huổi Cơ Mông 2019 Tiểu học Nậm Chua Nậm Pồ Điện Biên 1 PH + 1 CV 10 155,000,000
PJ12 Bản Nậm Chua 1 2019 Tiểu học Nậm Nhừ Nậm Pồ Điện Biên 1 PH + 1 CV 14 121,000,000
PJ13 Bản Phìn Hồ A 2019 Nậm Nhừ Nậm Pồ Điện Biên 1 PH + 1 CV 42 112,000,000
PJ14 Bản Huổi Pết 1 2019 Pá Mỳ Mường Nhé Điện Biên 2 PH + 1 CV 21 306,000,000
PJ15 Bản Pá Mỳ 2 2019 Pá Mỳ Mường Nhé Điện Biên 190,000,000
PJ16 Bản Xam Lang 2019 Mầm non Nà Hỳ Nậm Pồ Điện Biên 2 PH + 1 CV 78 300,000,000
PJ17 Bản Nậm Vì 2019 Chung Chải Mường Nhé Điện Biên 363,000,000
PJ18 Bản Nậm Pan 3 2019 Tiểu học Mường Toong Mường Nhé Điện Biên 620,000,000
PJ19 Bản Huổi Lếch 2019 Huổi Lếch Mường Nhé Điện Biên 350,000,000
PJ20 Bản Huổi Khon 2 2019 Nậm Kè Mường Nhé Điện Biên 350,000,000
PJ21 Bản Nậm Đích 2 2019 Mầm Non Chà Nưa Nậm Pồ Điện Biên 180,000,000
PJ22 Bản Mạy Hốc 2 2019 Mầm Non Phìn Hồ Nậm Pồ Điện Biên 20 180,000,000
PJ23 Bản Nậm Hính 1 2019 Tiểu học Huổi Lếch Mường Nhé Điện Biên 68 350,000,000
PJ24 Bản Nậm Hài 1 2019 Tiểu học Chà Cang Nậm Pồ Điện Biên 180,000,000
PJ25 Bản Nậm Pang 2019 Tiểu học Nậm Khăn Nậm Pồ Điện Biên 13 180,000,000Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả