Báo cáo tài chính số 13 – Tất toán điểm trường Nậm Hính 1 – PTDTBT TH Huổi Lếch, xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé.

Duansucmanh2000 01-07-2021
Lần 1: 100,000,000
Laan 2: 250,000,000
Báo cáo tài chính 1: https://bit.ly/33kwNER
Báo cáo tài chính 2: https://bit.ly/34fjWVJ
Báo cáo tài chính 3: https://bit.ly/2XIu7zi
Báo cáo tài chính 4: https://bit.ly/2OdB9sM
Báo cáo tài chính 5: https://bit.ly/2ZDklQ9
Báo cáo tài chính 6: https://bit.ly/36c7NS5
Báo cáo tài chính 7: http://bit.ly/32FNBHE
Báo cáo tài chính 8: http://bit.ly/3999bGV
Báo cáo tài chính 9: http://bit.ly/3ag8tYA
Báo cáo tài chính 10: http://bit.ly/39IxF9Y
Báo cáo tài chính 11: https://bit.ly/2Vpk1TB
Báo cáo tài chính 12: https://bit.ly/2XiKHYETiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả