Báo cáo tài chính số 15 – Gửi tiền động thổ 40 triệu SM03: Nhà hạnh phúc cho 4 anh em Lý A Cở: mồ côi bố, mẹ thiểu năng, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

Duansucmanh2000 02-07-2021
Báo cáo tài chính lần 7: [http://bit.ly/32FNBHE](https://l.facebook.com/l.php…)
Báo cáo tài chính lần 8: [http://bit.ly/3999bGV](https://l.facebook.com/l.php…)
Báo cáo tài chính lần 9: [http://bit.ly/3ag8tYA](https://l.facebook.com/l.php…)
Báo cáo tài chính lần 10: [http://bit.ly/39IxF9Y](https://l.facebook.com/l.php…)
Báo cáo tài chính lần 11: [https://bit.ly/2Vpk1TB](https://l.facebook.com/l.php…)
Báo cáo tài chính lần 12: [https://bit.ly/2XiKHYE](https://l.facebook.com/l.php…)
Báo cáo tài chính lần 13: [https://bit.ly/2zHlxJj](https://l.facebook.com/l.php…)
Báo cáo tài chính lần 14: [https://bit.ly/30NAzJg](https://bit.ly/30NAzJg)Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả