Báo cáo tài chính số 16 – Tất toán 100 triệu Điểm trường Nậm Hài 1 – xã Chà Cang- huyện Nậm Pồ – tỉnh Điện Biên.

Hoàng Hoa Trung 02-07-2021
Báo cáo tài chính lần 1: [https://bit.ly/33kwNER](https://bit.ly/33kwNER…)
Báo cáo tài chính lần 3: [https://bit.ly/2XIu7zi](https://bit.ly/2XIu7zi…)
Báo cáo tài chính lần 4: [https://bit.ly/2OdB9sM](https://bit.ly/2OdB9sM…)
Báo cáo tài chính lần 5: [https://bit.ly/2ZDklQ9](https://bit.ly/2ZDklQ9…)
Báo cáo tài chính lần 6: [https://bit.ly/36c7NS5](https://bit.ly/36c7NS5…)
Báo cáo tài chính lần 7: [http://bit.ly/32FNBHE](https://bit.ly/32FNBHE…)
Báo cáo tài chính lần 8: [http://bit.ly/3999bGV](https://bit.ly/3999bGV…)
Báo cáo tài chính lần 9: [http://bit.ly/3ag8tYA](https://l.facebook.com/l.php…)
Báo cáo tài chính lần 10: [http://bit.ly/39IxF9Y](https://l.facebook.com/l.php…)
Báo cáo tài chính lần 11: [https://bit.ly/2Vpk1TB](https://l.facebook.com/l.php…)
Báo cáo tài chính lần 12: [https://bit.ly/2XiKHYE](https://l.facebook.com/l.php…)
Báo cáo tài chính lần 13: [https://bit.ly/2zHlxJj](https://l.facebook.com/l.php…)
Báo cáo tài chính lần 14: [https://bit.ly/30NAzJg](https://bit.ly/30NAzJg…)
Báo cáo tài chính lần 15: [https://bit.ly/3hE7uWH](https://bit.ly/3hE7uWH)Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả