Báo cáo tài chính số 25 – Tất toán 210 triệu hoàn thiện 2 điểm trường

Duansucmanh2000 15-09-2020

1. Điểm trường Hua Xin, bản Hua Xin, xa Chung Chải, huyện Mường Nhé

2. Điểm trường Sen Thượng, xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé
Báo cáo tài chính số 1: https://bit.ly/33kwNER
Báo cáo tài chính số 2: https://bit.ly/34fjWVJ
Báo cáo tài chính số 3: https://bit.ly/2XIu7zi
Báo cáo tài chính số 4: https://bit.ly/2OdB9sM
Báo cáo tài chính số 5: https://bit.ly/2ZDklQ9
Báo cáo tài chính số 6: https://bit.ly/36c7NS5
Báo cáo tài chính số 7: http://bit.ly/32FNBHE
Báo cáo tài chính số 8: http://bit.ly/3999bGV
Báo cáo tài chính số 9: http://bit.ly/3ag8tYA
Báo cáo tài chính số 10: http://bit.ly/39IxF9Y
Báo cáo tài chính số 11: https://bit.ly/2Vpk1TB
Báo cáo tài chính số 12: https://bit.ly/2XiKHYE
Báo cáo tài chính số 13: https://bit.ly/2zHlxJj
Báo cáo tài chính số 14: https://bit.ly/30NAzJg
Báo cáo tài chính số 15: https://bit.ly/3hE7uWH
Báo cáo tài chính số 16: https://bit.ly/2ZhLhp0
Báo cáo tài chính số 17: https://bit.ly/2BJJa4R
Báo cáo tài chính số 18: https://bit.ly/2DqpUdD
Báo cáo tài chính số 19: https://bit.ly/307zdah
Báo cáo tài chính số 20: https://bit.ly/399haEN
Báo cáo tài chính số 21: https://bit.ly/2WsMfOt
Báo cáo tài chính số 22: https://bit.ly/3fS2s7B
Báo cáo tài chính số 23: https://bit.ly/30lnN3P
Báo cáo tài chính số 24: https://bit.ly/32dCSUKTiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả