Cập nhật tiến độ xây dựng cây Cầu số 2 tại thôn Tr’lêê, Tây Giang, Quảng Nam đến ngày 1/5/2021

Duansucmanh2000 25-07-2021
Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả