Cập nhật tiến độ xây dựng điểm trường Chuyên Gia 1, Nậm Kè, Mường Nhé, Điện Biên đến ngày 4/5/2021

Hoàng Hoa Trung 25-07-2021