Cập nhật tiến độ xây dựng điểm trường Co Mạ, Thuận Châu, tỉnh Sơn La đến ngày 4/5/2021

Duansucmanh2000 25-07-2021
Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả