Cập nhật tiến độ xây dựng điểm trường Co Mạ, Thuận Châu, tỉnh Sơn La đến ngày 4/5/2021

Hoàng Hoa Trung 25-07-2021