Cập nhật tiến độ xây dựng điểm trường Mầm non thôn Lăng Dê, Bản Mù, Trạm Tấu, Yên Bái đến ngày 6/5/2021

Duansucmanh2000 05-08-2021

 
Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả