Cập nhật tiến độ xây dựng điểm trường Mầm non thôn Lăng Dê, Bản Mù, Trạm Tấu, Yên Bái đến ngày 6/5/2021

Hoàng Hoa Trung 05-08-2021