Cập nhật tiến độ xây dựng điểm trường Nậm Hính 2, Buổi Lếch, Mường Nhé, Điện Biên đến ngày 5/5/2021

Hoàng Hoa Trung 05-08-2021
Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả