Cập nhật tiến độ xây dựng điểm trường Nậm Tiến 2, TH Pa Tần, Mường Tè, Lai Châu đến ngày 3/5/2021

Hoàng Hoa Trung 06-08-2021

 
Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả