Cập nhật tiến độ xây dựng điểm trường Sín Chải B, Pa Vệ Sủ, Mường Tè, Lai Châu đến ngày 3/5/2021

Duansucmanh2000 05-08-2021
Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả