Cập nhật tiến độ xây dựng ngôi nhà Hạnh phúc cho em Đinh Văn Huy tại Quảng Ngãi đến ngày 7/5/2021

Hoàng Hoa Trung 05-08-2021
Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả