Cập nhật tiến độ xây dựng Nhà nội trú Đak Jơ Ta, MangYang, Gia Lai đến ngày 4/5/2021

Hoàng Hoa Trung 25-07-2021
Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả