Cập nhật tiến độ xây dựng Nhà nội trú Đak Jơ Ta, MangYang, Gia Lai đến ngày 4/5/2021

Hoàng Hoa Trung 25-07-2021