Chuyển khoản 1,296,000,000 đồng xây dựng 8 điểm trường tại Điện Biên – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 17 NĂM HỌC 2020 – 2021

Duansucmanh2000 25-06-2021
Cụ thể 8 điểm trường:
1. Mầm non Chung Chải, bản Nậm Vì, huyện Mường Nhé
2. Mầm non Huổi Chạ, bản Huổi Chạ, huyện Mường Nhé
3. Mầm non Háng Trợ, bản Háng Trợ, huyện Điện Biên Đông
4. Mầm non Tìa Dình, bản Chua Ta, huyện Điện Biên Đông
5. Mầm non bản Huổi Lụ 2, huyện Nậm Pồ
6. Mầm non Si Pa Phìn, bản Nậm Chim, huyện Nậm Pồ
7. Mầm non số 1 Na Sang, bản Nậm Pố, huyện Nậm Pồ
8. Mần non số 1 Mường Mương, bản Huổi Nhả, huyện Mường Nhé
Báo cáo tài chính số 01: https://bit.ly/37My9Mz
Báo cáo tài chính số 02: https://bit.ly/37L6dsw
Báo cáo tài chính số 03: http://bit.ly/2WHGpIS
Báo cáo tài chính số 04: http://bit.ly/3oyACRT
Báo cáo tài chính số 05: http://bit.ly/38xUj6R
Báo cáo tài chính số 06: http://bit.ly/3sjsI1j
Báo cáo tài chính số 07: http://bit.ly/2XVA3pU
Báo cáo tài chính số 08: http://bit.ly/2Maz3vr
Báo cáo tài chính số 09: http://bit.ly/3iMQpuC
Báo cáo tài chính số 10: http://bit.ly/3iWOXWr
Báo cáo tài chính số 11: http://bit.ly/3rpjoHI
Báo cáo tài chính số 12: http://bit.ly/2MCLQXR
Báo cáo tài chính số 13: http://bit.ly/3bhdl1D
Báo cáo tài chính số 14: http://bit.ly/30vzynN
Báo cáo tài chính số 15: http://bit.ly/3rPBWS2
Báo cáo tài chính số 16: http://bit.ly/3rVhVtF
Tổng số tiền đã gửi tính đến thời điểm hiện tại: 13,233,847,500 VNĐ, trong đó
Xây trường 4,355,000,000 VNĐ,
Nuôi em 8,015,860,500 VNĐ
và các Dự án khác 862,987,000 VNĐ.
( chưa kể các khoản tiền chuyển thẳng vào stk của Trung tâm tình nguyện Quốc Gia ).
Chi tiết xem tại: http://bit.ly/30UdxyQ
Chi tiết dự án: sucmanh200.comTiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả