Chuyển khoản 400,000,000 đồng Nuôi em tại Gia Lai và Cao Bằng – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 15 NĂM HỌC 2020 – 2021

Duansucmanh2000 24-06-2021
1. Nuôi em ở Bảo Lâm, Cao Bằng: 300,000,000 đồng
2. Nuôi em ở THCS Kon Chiêng, huyện Mang Yang, Gia Lai: 100,000,000 VNĐ
Báo cáo tài chính số 01: https://bit.ly/37My9Mz
Báo cáo tài chính số 02: https://bit.ly/37L6dsw
Báo cáo tài chính số 03: http://bit.ly/2WHGpIS
Báo cáo tài chính số 04: http://bit.ly/3oyACRT
Báo cáo tài chính số 05: http://bit.ly/38xUj6R
Báo cáo tài chính số 06: http://bit.ly/3sjsI1j
Báo cáo tài chính số 07: http://bit.ly/2XVA3pU
Báo cáo tài chính số 08: http://bit.ly/2Maz3vr
Báo cáo tài chính số 09: http://bit.ly/3iMQpuC
Báo cáo tài chính số 10: http://bit.ly/3iWOXWr
Báo cáo tài chính số 11: http://bit.ly/3rpjoHI
Báo cáo tài chính số 12: http://bit.ly/2MCLQXR
Báo cáo tài chính số 13: http://bit.ly/3bhdl1D
Báo cáo tài chính số 14: http://bit.ly/30vzynN
Chi tiết dự án: nuoiem.comTiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả