CHUYỂN KHOẢN 450,000,000 đồng tiền xây trường – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 03 NĂM HỌC 2020 – 2021

Duansucmanh2000 23-12-2020
1. Điểm trường Huổi Thanh 1 cụm 2, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên: 50,000,000 đồng
2. Điểm trường Sỏi Bìn, huyện Quan Sơn tỉnh Thanh hoá: 200,000,000 đồng
3. Điểm trường Huổi Sấy, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên: 100,000,000 đồng
4. Điểm trường Trung Sua, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên: 100,000,000

Báo cáo tài chính số 01: https://bit.ly/37My9Mz
Báo cáo tài chính số 02: https://bit.ly/37L6dsw

Chi tiết dự án: sucmanh2000.comTiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả