Chuyển khoản 4,669,570,500 đồng tiền Nuôi em tháng 11,12 năm 2020 của Điện Biên – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 12 NĂM HỌC 2020 – 2021

Duansucmanh2000 24-06-2021
1. Huyện Mường Nhé: 865,392,000 đồng
2. Huyện Mường Chà: 1,650,594,600 đồng
3. Huyện Nậm Pồ: 1,423,200,900 đồng
4. Huyện Điện Biên Đông: 730,320,000 đồng
Báo cáo tài chính số 01: https://bit.ly/37My9Mz
Báo cáo tài chính số 02: https://bit.ly/37L6dsw
Báo cáo tài chính số 03: http://bit.ly/2WHGpIS
Báo cáo tài chính số 04: http://bit.ly/3oyACRT
Báo cáo tài chính số 05: http://bit.ly/38xUj6R
Báo cáo tài chính số 06: http://bit.ly/3sjsI1j
Báo cáo tài chính số 07: http://bit.ly/2XVA3pU
Báo cáo tài chính số 08: http://bit.ly/2Maz3vr
Báo cáo tài chính số 09: http://bit.ly/3iMQpuC
Báo cáo tài chính số 10: http://bit.ly/3iWOXWr
Báo cáo tài chính số 11: http://bit.ly/3rpjoHI
Chi tiết dự án: nuoiem.comTiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả