Chuyển khoản 70,100,000 VNĐ Dự án Được dạy lắp 5 bộ năng lượng gió mặt trời kèm các thiết bị nhận từ nhà tài trợ- BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 23 NĂM HỌC 2020 – 2021.

Duansucmanh2000 11-05-2021
Cụ thể,
3 bộ ở huyện Nậm Pồ, Điện Biên
2 bộ ở huyện Mường Chà, Điện Biên

Báo cáo tài chính số 01: https://bit.ly/37My9Mz
Báo cáo tài chính số 02: https://bit.ly/37L6dsw
Báo cáo tài chính số 03: http://bit.ly/2WHGpIS
Báo cáo tài chính số 04: http://bit.ly/3oyACRT
Báo cáo tài chính số 05: http://bit.ly/38xUj6R
Báo cáo tài chính số 06: http://bit.ly/3sjsI1j
Báo cáo tài chính số 07: http://bit.ly/2XVA3pU
Báo cáo tài chính số 08: http://bit.ly/2Maz3vr
Báo cáo tài chính số 09: http://bit.ly/3iMQpuC
Báo cáo tài chính số 10: http://bit.ly/3iWOXWr
Báo cáo tài chính số 11: http://bit.ly/3rpjoHI
Báo cáo tài chính số 12: http://bit.ly/2MCLQXR
Báo cáo tài chính số 13: http://bit.ly/3bhdl1D
Báo cáo tài chính số 14: http://bit.ly/30vzynN
Báo cáo tài chính số 15: http://bit.ly/3rPBWS2
Báo cáo tài chính số 16: http://bit.ly/3rVhVtF
Báo cáo tài chính số 17: http://bit.ly/38W2hXl
Báo cáo tài chính số 18: https://bit.ly/3vYOEk7
Báo cáo tài chính số 19: https://bit.ly/3s5hxHX
Báo cáo tài chính số 20: https://bit.ly/3gHEvTy
Báo cáo tài chính số 21: https://bit.ly/3aSx08L
Báo cáo tài chính số 22: https://bit.ly/3tjkXaZ

Tổng số tiền đã gửi tính đến thời điểm hiện tại: 15,375,886,500 VNĐ, trong đó
Xây trường 6,230,720,000 VNĐ,
Nuôi em 8,196,979,500 VNĐ
và các Dự án khác 948,187,000 VNĐ.
( chưa kể các khoản tiền chuyển thẳng vào stk của Trung tâm tình nguyện Quốc Gia ).
Chi tiết xem tại: http://bit.ly/30UdxyQ
Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả