Chuyển khoản 970,000,000 đồng xây trường tại Điện Biên – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 14 NĂM HỌC 2020 – 2021

Hoàng Hoa Trung 24-06-2021
1. Tất toán 680,000,000 đồng 3 điểm trường Huổi Lích, Pá Mỳ 3, Vằng Xôn tại Điện Biên
2. Điểm Huổi Lụ 1, mần non Pá Mỳ, Mường Nhé, ĐIện Biên: 200,000,000 đồng
3. Tất toán 90,000,000 đồng Tiểu học Huổi Sấy, xã Mường Tùng, Mường Chà, Điện Biên
Báo cáo tài chính số 01: https://bit.ly/37My9Mz
Báo cáo tài chính số 02: https://bit.ly/37L6dsw
Báo cáo tài chính số 03: http://bit.ly/2WHGpIS
Báo cáo tài chính số 04: http://bit.ly/3oyACRT
Báo cáo tài chính số 05: http://bit.ly/38xUj6R
Báo cáo tài chính số 06: http://bit.ly/3sjsI1j
Báo cáo tài chính số 07: http://bit.ly/2XVA3pU
Báo cáo tài chính số 08: http://bit.ly/2Maz3vr
Báo cáo tài chính số 09: http://bit.ly/3iMQpuC
Báo cáo tài chính số 10: http://bit.ly/3iWOXWr
Báo cáo tài chính số 11: http://bit.ly/3rpjoHI
Báo cáo tài chính số 12: http://bit.ly/2MCLQXR
Báo cáo tài chính số 13: http://bit.ly/3bhdl1D
Chi tiết dự án: sucmanh200.comTiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả