Điểm trường Nùng Mới – Mầm Non Nậm Khoà – xã Nậm Khoà – huyện Hoàng Su Phì – tỉnh Hà Giang

Hoàng Hoa Trung 30-08-2021
Chúc mừng

các con, các thầy cô đã KIÊN CƯỜNG

Thêm một điểm trường được chốt tài trợ Tu Sửa!
Rồi mai đây, sẽ có điểm trường như mới dành cho thầy cô và các con
Chúc mừng

Điểm trường Nùng Mới – Mầm Non Nậm Khoà – xã Nậm Khoà – huyện Hoàng Su Phì – tỉnh Hà Giang.

Kinh phí tu sửa dự kiến 70-80 triệu đồng!
Điểm trường này thuộc hệ sinh thái Nuôi Em – Hà GiangTiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả