Điểm trường đã cũ trên 10 năm. Được tài trợ xây mới bởi nhà tài trợ :

Ảnh hiện trạng

Ảnh Tiến Độ

Ảnh hoàn thiện

Bản Hô Tâu - Nậm Pồ

Bản Hô Tâu – Nậm Pồ

Đây là cách chúng tôi xây!

Bản Hô Tâu – Nậm Pồ

Số tiền: 250,000,000 VNĐ

Tổng Diện Tích Đất Sử Dụng :  

Số Học Sinh Dự Kiến :

Khoảng cách tới xã: 

Thầy cô cắm bản: 

Điện lưới: