Điểm trường đã cũ trên 10 năm. Được tài trợ xây mới bởi nhà tài trợ :

Ảnh hiện trạng

Ảnh Tiến Độ

Ảnh hoàn thiện

Bản Hô Tâu - Nậm Pồ

Bản Hô Tâu – Nậm Pồ

Đây là cách chúng tôi xây!

Các dự án khác năm 2021

Các dự án khác năm 2020