Thông tin nhà tài trợ:

Chiến dịch 270
190,000,000 VNĐ

Ảnh hiện trạng

Ảnh Tiến Độ

Ảnh hoàn thiện

Bản Pá Mỳ 2

Bản Pá Mỳ 2

Thông tin nhà tài trợ:

Chiến dịch 270
190,000,000 VNĐ

Đây là cách chúng tôi xây!

Các dự án khác năm 2021

Các dự án khác năm 2020