Thông tin nhà tài trợ:

Chiến dịch 270
190,000,000 VNĐ

Ảnh hiện trạng

Ảnh Tiến Độ

Ảnh hoàn thiện

Bản Pá Mỳ 2

Bản Pá Mỳ 2

Thông tin nhà tài trợ:

Chiến dịch 270
190,000,000 VNĐ

Đây là cách chúng tôi xây!

Bản Pá Mỳ 2

Số tiền:  190,000,000 VNĐ

Tổng Diện Tích Đất Sử Dụng :  ~60m2

Số Học Sinh Dự Kiến : ~20  Học Sinh

Khoảng cách tới xã: 

Thầy cô cắm bản: 

Điện lưới: