Thông tin nhà tài trợ:

Ảnh hiện trạng

Ảnh Tiến Độ

Ảnh Hoàn Thiện

NHP số 17 - Quảng Ngãi - Hồ Văn Xiếc

Em Hồ Văn Xiếc

Đây là cách chúng tôi xây!

Các dự án khác năm 2021

Các dự án khác năm 2020