Thông tin nhà tài trợ:

Công trình được xây dựng với tổng số tiền là 80,000,000 đồng

ẢNH HIỆN TRẠNG

ảnh tiến độ

ảnh hoàn thiện

DA0503 - NHP118 - CÀ THỊ KIM NGÂN- BẢN TÁT- XÃ LIỆP TÈ- HUYỆN THUẬN CH U - TỈNH SƠN LA

PHIẾU THÔNG TIN NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC
I. THÔNG TIN EM BÉ

1. H và tên học sinh
Cà Th Kim Ngân
2. Ngày sinh, gii tính
Ngày 13/8/2013
3. Dân tc
Thái
4. Đa ch lưu trú hin
nay
Bn Tát, Xã Lip Tè, huyn Thun Châu, tnh Sơn La
5. Hc lp nào, trưng
nào

hin ti em đang hc lp 5C, Trưng tiu hc Lip
, Thun Châu, Sơn La.

6. Ưc mơ ca em bé:
Có mt công vic n đnh đ giúp gia đình và các em.
7. Đu mi liên h:

Đi din h gia đình: Quàng Th Diêu, bn Ban Tát, xã
Lip Tè, huyn Thun Châu,tnh Sơn La.

Trưng bn: ông Cà Văn Dên SĐT:0816 266 795

Bí Thư Đng y xã Lip Tè: Quàng Văn Tiếp, Sđt:
0348396967

II. HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

1. Em bé m côi ai
Em m côi b
2. Tình trng cùng ai
hin ti:

Em đang sng cùng, m và 1 ngưi em.

3. Tui ca ngưi thân:
M em Quàng Th Diêu năm nay 30 tui
Em gái: Cà Th Ngc Trâm năm nay 8 tui

4. Hoàn cnh gia đình:
Gia đình em chưa có nhà n đnh, hin đang sng trong 1
căn nhà dng tm đưc lp bng tôn, xung quanh tm tôn,
phên tre, rt khó khăn

5. Thu nhp chính ca
gia đình:

Hin ti chưa có thu nhp n đnh, m em làm các công vic
thi v.

6. H tr t nhà nưc
gì?

Nhà nưc h tr dng nhà tm

 
 
III. ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG
1. Đa đim xây dng:

Nhà Bà: Quàng Th Diêu, bn
Ban Tát, xã Lip Tè, huyn
Thun Châu,tnh Sơn La.

2. Nếu xây nhà, em cùng ai?
Nếu xây nhà, em s cùng m 1 ngưi em
gái.

3. Đi ng ca đa phương
(huyn/xã/đoàn/thôn…) hoc gia
đình:

Gia đình và đa phương s h tr sang lp bàn
giao mt bng trưc khi thi công

4.Tha đt xây dng có s đ
cho gia đình em chưa?

Tha đt xây dng chưa có s đ, đt Ông
ngoi cho

5.T trung tâm xã đến đa đim thi
công là bao nhiêu km?
T trung tâm xã đến đa đim thi công là 23km
6. Đa đim thi công có thế vn
chuyn vt liu bng ô tô hay ch
bng x máy? Nếu vn chuyn xe
máy thì bao nhiêu m/km? Có đưng
bê tông cho ô tô không?

Ô tô vào tn chân công trình.

7. Điu kin thi tiết đa phương
(lũ lt/st l…) có thun li thi
công không?

Thi tiết thun li cho thi công t tháng 10 đến
tháng 12.

8. Đ xut (kinh phí, din tích, s
phòng, vt liu..)

Tng kinh phí 80 triu VNĐ

Xây nhà , d kiến din tích 40m2, có phòng
ng, phòng khách, bếp.

Vt liu xây dng ph thông.

NHP102 – Hà Bích Huyền – Xóm Đậu, Xã Tòng Đậu, Mai Chấu, Hòa Bình

Số tiền: 80,000,000 VNĐ

Hoàn cảnh:

Diện tích:

Các dự án năm 2021

các dự án khác năm 2020

v