Ngài Thầu 2 đã đưa vào sử dụng

Hoàng Hoa Trung 17-08-2021
Ngài Thầu 2 đã đưa vào sử dụng.
Chúc mừng các connnn
1 trong 77 công trình năm 2020 ❤