Đầu tiên hãy tham gia và sau đó rủ thêm 3 người bạn, để lan toả hơn nữa.