Sao kê Tháng 2/2020 Sức Mạnh 2000

Hoàng Hoa Trung 05-03-2020

Sao kê Tháng 2/2020 Sức Mạnh 2000

1 27/02/2020 5078 – 93443 730.000 MBVCB350917470.070790 sucmanh2000 097xxxx151.CT tu 0291000336580 HA THI LE HONG toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG
2 27/02/2020 5091 – 46439 91.250 635181.270220.212607.141495 SucManh2000 duongxxxxxxvnm@gmail.com
3 27/02/2020 5091 – 73858 1.095.000 446959.280220.002044.140297-Sucmanh2000-Nguyen Quynh Tram 097xxxx149 FT20059122900422
4 27/02/2020 5091 – 63381 150.000 591472.270220.224201.881990 Suc manh2000 Nguyen Thi Hong Hanh
5 27/02/2020 4896658761 1.000 MOMO15827977956966399 – LE THI THUY TRANG
0165****399
6 27/02/2020 4896603777 10.000 MOMO15827978204338923 LE THI THUY TRANG
0165****399
7 27/02/2020 4896604137 10.000 MOMO15827978730310183 LE THI THUY TRANG
0165****399
8 27/02/2020 4896660290 200.000 MOMO15827979456371054 NGUYEN XUAN HIEU
0965****888
9 28/02/2020 4900623433 210.000 MOMO15828503753949578 LUU HAI THANH
0948****566
10 28/02/2020 5091 – 90800 100.000 461376.280220.073143.091983 sucmanh2000 nguyen thanh phuong 083xxxx933 FT20059203810930
11 28/02/2020 5091 – 73858 1.095.000 446959.280220.002044.140297-Sucmanh2000-Nguyen Quynh Tram 097xxxx149 FT20059122900422
12 28/02/2020 5078 – 01562 730.000 MBVCB351178691.210186 Sucmanh2000 Minh 098xxxx186.CT tu 0451000438683 NGUYEN NHAT MINH toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG
13 28/02/2020 5101 – 10000 200.000 Sender:01310012.DD:280220.SHGD:10007224.BO:DO THI KIM NGAN.201293 SUCMANH2000 DOMAISP2
14 28/02/2020 490129350 100.000 MOMO15828557588576415 Trần Ngọc Anh
0978****330
15 28/02/2020 5050 – 62728 730.000 IBVCB.2802201032325001.NGUYEN THU VAN.121084+SucManh2000 + Nguyen Thu Van/036xxxx984
16 28/02/2020 5091 – 13261 200.000 565163.280220.120237.270220 sucmanh2000 nguyenthuyduong FT20059492485744
17 28/02/2020 5050 – 68466 100.000 IBVCB.2802200496183001.DOAN HUNG MANH.972297 sucmanh2000 098xxxx297
18 28/02/2020 5050 – 74583 1.825.000 IBVCB.2802200377937001.NGUYEN THI MAI HUONG.040270 SucManh2000 Ng T Mai Huong 090xxxx045
19 28/02/2020 5050 – 76238 730.000 IBVCB.2802200521507003.NGUYEN THI MAI HUONG.050905 SucManh2000 Ngo Khanh Quan 093xxxx994
20 28/02/2020 5050 – 76692 630.000 IBVCB.2802200610383002.DOAN HUNG MANH.972297+ sucmanh2000 + 098xxxx297
21 28/02/2020 5050 – 76859 730.000 IBVCB.2802200516423004.NGUYEN THI MAI HUONG.211108 SucManh2000 Ngo Thien Tu 093xxxx212
22 28/02/2020 5050 – 77279 1.095.000 IBVCB.2802200073427005.NGUYEN THI MAI HUONG.301270 SucManh2000 Ngo Khanh Tan 090xxxx892
23 28/02/2020 5050 – 78007 730.000 IBVCB.2802200932507006.NGUYEN THI MAI HUONG.100144 SucManh2000 Le Thi Sang 090xxxx045
24 28/02/2020 5050 – 78441 730.000 IBVCB.2802201005111007.NGUYEN THI MAI HUONG.240166 SucManh2000 Ng Viet Dung 093xxxx023
25 28/02/2020 5091 – 04716 300.000 232766.280220.151003.110884 sucmanh2000 VuThiDiep 097xxxx889
26 28/02/2020 5091 – 37151 730.000 240776.280220.155855.110884 SucManh2000 VuThiDiep 097xxxx889
27 28/02/2020 5078 – 70441 360.000 MBVCB351567742.050216 sucmanh2000 phuong 097xxxx222.CT tu 0251001815688 NGUYEN THANH PHUONG toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG
28 28/02/2020 5091 – 85725 60.000 153948.280220.171241.141517sucmanh2000 tranvanxxxxtt@gmail.com
29 28/02/2020 5078 – 71333 1.095.000 MBVCB351814726.270982 Suc manh 2000 Le Thi Minh Hue.CT tu 0081000506955 LE THI MINH HUE toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG
30 28/02/2020 5091 – 92625 120.000 642679.280220.211959.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0711000280294 594722 sucmanh2000 096xxxx177
31 28/02/2020 5050 – 32054 2.000.000 IBVCB.2802200729973002.DINH THI HA GIANG.643685+sucmanh2000+khanhxxxx812@gmail.com
32 29/02/2020 5078 – 94599 500.000 MBVCB351871886.121333+ sucmanh2000+ Kha+ axx.nguyen@ gmail.com.CT tu 0071001215833 NGUYEN ANH KHA toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG
33 29/02/2020 5078 – 16095 2.000.000 MBVCB351920120.270268.sucmanh2000 tran thi tho.CT tu 0071004239423 TRAN THI THO toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG
34 29/02/2020 5091 – 84810 500.000 298391.290220.094724.121212 SucManh2000 DamHat 096xxx8923
35 29/02/2020 5091 – 94818 1.000.000 200559.290220.100704.110884 SucManh2000 VuThiDiep0975xx2889
36 29/02/2020 5091 – 04394 60.000 638374.290220.102404.sucmanh2000 thang 3 huynguyxxx@ gmail com
37 29/02/2020 5091 – 22417 500.000 205901.290220.105740.121212 SucManh2000 DamHat 096xx923

 
Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả