Lưu trữ thẻ: Sao kê

TẤT TOÁN 126,564,000 đồng 480 bình lọc gốm – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 08 NĂM HỌC 2020 – 2021

Bình lọc được chuyển đi 5 tỉnh: Mường Nhé, Điện Biên Đông, Nậm Pồ, Mường...

Sao kê tài chính Tháng 5/2020

Sao kê tài chính Tháng 5/2020 Ngày 1/5 – 31/5/2020 Tổng số giao dịch: 251...

Sao kê tháng 04/2020 – Sức Mạnh 2000

Sao kê tháng 04/2020 – Sức Mạnh 2000 Tổng số giao dịch: 480 Tổng số...