TẤT TOÁN 126,564,000 đồng 480 bình lọc gốm – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 08 NĂM HỌC 2020 – 2021

Hoàng Hoa Trung 14-06-2021
Bình lọc được chuyển đi 5 tỉnh: Mường Nhé, Điện Biên Đông, Nậm Pồ, Mường Chà (Điện Biên), Hà Giang, Lai Châu, Nghệ An, Quảng Nam.
Báo cáo tài chính số 01: https://bit.ly/37My9Mz
Báo cáo tài chính số 02: https://bit.ly/37L6dsw
Báo cáo tài chính số 03: http://bit.ly/2WHGpIS
Báo cáo tài chính số 04: http://bit.ly/3oyACRT
Báo cáo tài chính số 05: http://bit.ly/38xUj6R
Báo cáo tài chính số 06: http://bit.ly/3sjsI1j
Báo cáo tài chính số 07: http://bit.ly/2XVA3pUTiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả