TẤT TOÁN 394,423,000 đồng mua 10,432 áo ấm cho 4 huyện của Dự án Nuôi em tại Điện Biên – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 09 NĂM HỌC 2020 – 2021

Hoàng Hoa Trung 14-06-2021
Báo cáo tài chính số 01: https://bit.ly/37My9Mz
Báo cáo tài chính số 02: https://bit.ly/37L6dsw
Báo cáo tài chính số 03: http://bit.ly/2WHGpIS
Báo cáo tài chính số 04: http://bit.ly/3oyACRT
Báo cáo tài chính số 05: http://bit.ly/38xUj6R
Báo cáo tài chính số 06: http://bit.ly/3sjsI1j
Báo cáo tài chính số 07: http://bit.ly/2XVA3pU
Báo cáo tài chính số 08: http://bit.ly/2Maz3vrTiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả