Tiến độ Khu nội trú Krong – Gia Lai

Hoàng Hoa Trung 25-07-2021
Ngày 9/5
Covid nguy hiểm nhưng các công trình vẫn mạnh mẽ vươn lên khắp các tỉnh.