Tiến độ Khu nội trú Krong – Gia Lai

Hoàng Hoa Trung 25-07-2021
Ngày 9/5
Covid nguy hiểm nhưng các công trình vẫn mạnh mẽ vươn lên khắp các tỉnh.Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả