Trực tiếp – 5/1/2019: Điểm trường thứ 2 vào tầm ngắm

Duansucmanh2000 05-01-2020

36 em – 2 phòng học, 1 công vụ heee đi vào xóc rụng hết cả trứng …

https://www.facebook.com/100013682012443/videos/780560989076628/

https://www.facebook.com/100013682012443/videos/pcb.780562079076519/780561575743236

https://www.facebook.com/100013682012443/videos/pcb.780562079076519/780561785743215
Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả