Việc Tử Tế lần 2 với 2 dự án trong đó có Sức Mạnh 2000.

Hoàng Hoa Trung 22-09-2021
Ánh sáng sân khấu, 2000 toả sáng e nhá :)))
Sau 2 năm lên Việc Tử Tế lần 2 với 2 dự án trong đó có Sức Mạnh 2000.