BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 01 NĂM HỌC 2020 – 2021

Hoàng Hoa Trung 18-11-2020
Chuyển khoản tạm ứng lần 1: 92,000,000 đồng về việc chuyển 480 bình lọc nước gốm đến các điểm thuộc Dự án Nuôi Em
Số bình lọc đã chuyển tổng 375 bình đến 5 tỉnh: Mường Chà (Điện Biên), Hà Giang, Lai Châu, Nghệ An, Quảng NamTiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả