Báo cáo tài chính số 17 – Tất toán 100 triệu : Điểm trường Nậm Pang – xã Nậm Khăn- huyện Nậm Pồ – tỉnh Điện Biên.

Hoàng Hoa Trung 26-06-2020
Báo cáo tài chính số 1: https://bit.ly/33kwNER
Báo cáo tài chính số 2: https://bit.ly/34fjWVJ
Báo cáo tài chính số 3: https://bit.ly/2XIu7zi
Báo cáo tài chính số 4: https://bit.ly/2OdB9sM
Báo cáo tài chính số 5: https://bit.ly/2ZDklQ9
Báo cáo tài chính số 6: https://bit.ly/36c7NS5
Báo cáo tài chính số 7: http://bit.ly/32FNBHE
Báo cáo tài chính số 8: http://bit.ly/3999bGV
Báo cáo tài chính số 9: http://bit.ly/3ag8tYA
Báo cáo tài chính số 10: http://bit.ly/39IxF9Y
Báo cáo tài chính số 11: https://bit.ly/2Vpk1TB
Báo cáo tài chính số 12: https://bit.ly/2XiKHYE
Báo cáo tài chính số 13: [https://bit.ly/2zHlxJj](https://bit.ly/2zHlxJj…)
Báo cáo tài chính số 14: [https://bit.ly/30NAzJg](https://bit.ly/30NAzJg…)
Báo cáo tài chính số 16: [https://bit.ly/2ZhLhp0](https://bit.ly/2ZhLhp0)



Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả